A Debreceni Egyetem Klinikai Központ általános házirendje

A 43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendeletben foglalt kötelezettség alapján, a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevételével a Debreceni Egyetem Klinikai Központ általános házirendjét az alábbiak szerint szabályozom. Az egyes klinikákra vonatkozó részletes szabályokat az adott klinika házirendje tartalmazza.
 

I.       A klinika belső rendjével összefüggő előírások

1.       Általános napirend: Az ébresztő, tisztálkodás, betegek fürdetése, reggeli, a vizitek, a vizsgálatok, kezelések, az ebéd. a csendes pihenő, a vacsora, az esti vizit, a lámpaoltás, stb. időpontjáról az egyes klinikák házirendje rendelkezik.
2.       A Klinika belső rendje

II.      A kapcsolattartási jog gyakorlásával összefüggő szabályok

1.       Általános szabály: A kapcsolattartás joga csak a Klinikán meglévő feltételektől függően, a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva, az alábbi szabályok betartásával gyakorolható.
2.       A beteglátogatás ajánlott rendje
3.       A kapcsolattartás egyéb szabályai

III.      A betegjogok gyakorlásának és érvényesítésének szabályai

1.       A betegjogok gyakorlása
2.       A betegjogok érvényesítése

IV.    A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás rendje:  A Debreceni Egyetem Klinikai Központban betegjogi képviselő tevékenykedik. A betegjogi képviselő ellátja a betegek Egészségügyi Törvényben meghatározott jogainak védelmét és segíti őket jogaik megismerésében, ill. érvényesítésében. Fogadási ideje: kedd 8:00-11:00 óra, csütörtök 12:00-14:00 óra. Helye: KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika épületének I. emelete. Levelezési címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
 

V.      A betegek értékeinek megőrzése:  A felvételre kerülő betegek ruházatának elhelyezése a kórteremben kialakított szekrényekben vagy az erre kijelölt helyen történik. Az értékek, készpénz és esetleges értékpapírok elhelyezéséről, megőrzéséről az adott Klinika Házirendje rendelkezik. A Klinika csak a megőrzésre átadott értéktárgyakért vállal felelősséget.
 

VI.    A sajtónyilvánosság rendje

  • A beteggel kapcsolatos egészségügyi adatokról a sajtót cselekvőképes beteg esetében csak hozzájárulásával, az abban megjelölt keretek között lehet tájékoztatni.
  • Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg esetében a hozzájárulás megadására az egészségügyről szóló 1997. évi CXLIV. törvény 16. §-ában felsorolt személy jogosult.
  • Hozzájárulás birtokában is csak a beteg személyiségi jogaival összhangban adható tájé

VII.   Részvétel az orvosképzésben

  • A Klinikai Központban, mint a Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatójánál történik az orvostanhallgatók és egyéb egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók (a továbbiakban: hallgatók) gyakorlati képzése, így a betegellátás során hallgatók is jelen vannak, illetve jelen lehetnek.
  • A vonatkozó jogszabályi előírás szerint a hallgatók jelenlétéhez nincs szükség a beteg hozzájárulására.
  • A hallgatókra is vonatkoznak az egészségügyi dokumentáció kezelésével, megismerésével, az orvosi titoktartással kapcsolatos előírások.

VIII. A beteg kötelezettségei

  • A beteg köteles - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, a kezelőorvos által előírtakat (gyógymód, étrend, egyéb rendelkezés) betartani.
  • A betegek kötelesek betartani a tulajdon védelmére vonatkozó előírásokat, a Klinika berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetés szerint használni, kímélni és megőrizni. A tulajdon sérelmére elkövetett magatartás kártérítési felelősségre vonást eredményez.
  • A Házirend előírásainak, a Klinika egyéb belső szabályzatainak betartása kötelező, azok súlyos, a többi beteg gyógyulását zavaró, megakadályozó megszegése a Klinikáról történő elbocsátást vonhatja maga után.

 
Debrecen, 2016. július 15.

Frissítés dátuma: 2019.06.11.